Vyhláška

§ 16 

Ve vyhlášce zjistíte, že u mikrozdrojů do výkonu 800 Wattjde o legální připojení bez potřeby elektrikáře a revize!


VYHLÁŠKA o podmínkách připojení k elektrizační soustavě aktuální znění 1.1.2022.

§ 16

Podmínky zjednodušeného připojení mikrozdroje k distribuční soustavě

(1) Zjednodušeným připojením lze připojit mikrozdroj na hladině nízkého napětí.

(2) Podmínkami připojení mikrozdroje žadatele k distribuční soustavě jsou

a) naměřená hodnota impedance v místě připojení k distribuční soustavě, která není větší než hodnota limitní impedance podle odstavce 3,

b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy, které slouží pro reakci omezujícího zařízení, ale které nezvýší hodnotu napětí v místě připojení,

c) podání žádosti o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podle přílohy č. 10 k této vyhlášce a

d) uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem o připojení mikrozdroje a provozovatelem distribuční soustavy nebo změna stávající smlouvy o připojení1), přičemž rezervovaný výkon je roven nule.

(3) V případě, že součet instalovaných výkonů mikrozdrojů připojených v jednom odběrném místě přesáhne hodnotu 800 W, zajistí žadatel změření impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě osobou s odbornou způsobilostí6). Technické podmínky měření impedance se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s harmonizovanou technickou normou upravující měření impedance. Hodnota limitní impedance je pro zdroje do 16 A na fázi 0,47 Ω a pro zdroje do 10 A na fázi 0,75 Ω. V případě, že je naměřená hodnota impedance vyšší nebo rovna hodnotě limitní impedance, může žadatel připojit mikrozdroj v odběrném místě pouze za podmínek podle § 3 odst. 1.

(4) Žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo o změnu stávající smlouvy o připojení podává žadatel provozovateli distribuční soustavy, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Náležitosti žádosti o uzavření smlouvy o připojení ve zjednodušeném režimu jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce. Součástí žádosti je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním mikrozdroje na jeho nemovitosti.

(5) Provozovatel distribuční soustavy posoudí úplnost údajů uvedených v žádosti podle odstavce 4 nejpozději do 15 dnů od podání žádosti. Nejsou-li údaje úplné nebo v souladu s požadavky odstavce 2 písm. a) až c), vyzve provozovatel distribuční soustavy žadatele nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení žádosti k doplnění poskytnutých údajů v potřebném rozsahu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Současně žadatele upozorní, že v případě nedoplnění údajů v požadovaném rozsahu ve stanovené lhůtě nebude žádost posuzována. V opačném případě zašle žadateli návrh smlouvy o připojení nejpozději do 20 dnů od obdržení úplné žádosti o uzavření smlouvy o připojení.

Celé znění zákona najdete nahttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-16


CERTIFIKÁTY:

Co se týká certifikátů a shody, musí mikroměniče splňovat stejné normy jako běžný elektrický spotřebič tj. Elektromagnetická kompatibilita (EMC) a bezpečnost (LVD) včetně potvrzení o bezolovnaté výrobě (RoHS)

Vedle těchto standardních norem musí každý mikroměnič splňovat v České Republice platnou normu pro generátory el. energie EN 504 38, která mimo jiné určuje, v jakém rozsahu napětí a frekvence může mikroměnič pracovat a po jaké době výpadku proudu může opět začít dodávat. Jedná se o ochranu sítě tak, aby při dané nestabilitě mikroměnič nevyráběl a po naběhnutí výpadku proudu v oblasti počkal s dodávkou, než se síť "srovná".

BEZPEČNOST:

Bezpečnost provozu je tedy daná v rámci splnění LVD, ale mnohem zásadnější je fakt, že mikroměniče jsou již z principu bezpečnější než velké centrální síťové měniče.

Každý měnič je totiž vybaven vstupem v rozsahu napětí solárního panelu tj. max 48 V, kdy bezpečné napětí je až do 50 V. Na výstupu je pak již rovnou nízké střídavé napětí 230 V. Z toho vyplývá výrazně vyšší zabezpečení proti úrazu elektrickým proudem.

Výkonem mikroměniče je 400 W, což zhruba odpovídá výkonu z jednoho standardního solárního panelu, ale jsou i mikroměniče se dvěma i více vstupy pro více panelů. Vždy se však jedná o zcela samostatné a nezávislé MPPT vstupy. Z toho plyne i další výhoda mikroměničů - vyšší výkon při částečném zastínění jednoho panelu např. stínem od stromu. Zatímco centrální systémy s mnoha sériově zapojenými panely mají radikálně nižší celkový výkon při zastínění byť části jednoho panelu, tak u zapojení s mikroměniči tento jev odpadá a nižší výkon má jen a pouze konkrétní zastíněný panel/mikroměnič. Ostatní panely s mikroměniči dodávají plný výkon do 230 V rozvodu.

Jelikož jsou mikroměniče zcela zapouzdřené a pracují samostatně s nižším výkonem, mají tak výrazně delší životnost než centrální síťové měniče, což je vzhledem k návratnosti fotovoltaických elektráren důležité.

Vzhledem k výkonu 400 W na jeden měnič tj. výstupní proud na 230 V cca 1,7 A, tak lze na běžný zásuvkový obvod zapojit za sebou až 9 mikroměničů na 1 fázi. Další mikroměniče je možné připojovat do obvodu paralelně a lze také využít faktu, že všechny tři fáze nebývají stejně zatížené a lze tak nasadit různý počet mikroměničů na různé fáze dle spotřeby na fázi.


Žádost online, do výkonu 800 Watt (včetně) není potřeba revizní správa. Viz 4 řádek od spodu na foto poslední stránky žádosti od E.ON:

EG.D (EON)https://www.egd.cz/zadost/pripojeni-mikrozdroje-elektriny-nn